ANS xây dựng một chương trình có tính hệ thống cho phép học sinh học liên tục 4 cấp:

Ở tất cả 4 cấp này, học sinh có thể lựa chọn theo học một trong hai hệ: Song ngữ CAMBRIDGE hoặc Chất lượng cao ADVANCE.