TẦM NHÌN

Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – A.N.S) hướng tới mục tiêu trở thành môi trường giáo dục tiên phong – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững chắc thông qua sự kết hợp hài hòa, hệ thống và có tính kế thừa giữa chương trình Giáo dục phổ thông Việt Nam và chương trình Quốc tế Cambridge.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, có ý thức và trách nhiệm, có phẩm chất và năng lực để làm chủ bản thân và phụng sự xã hội, có khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa trong thế kỉ 21 này.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

ANS theo đuổi và thực hành các phương pháp giáo dục hiện đại khuyến khích sự phát triển tư duy sáng tạo, khả năng suy luận, hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh, chú trọng vào việc phát triển kĩ năng sống và hình thành môi trường nuôi dưỡng các phẩm chất con người. Mỗi học sinh tốt nghiệp ANS sẽ là một con người văn minh, biết ứng xử với xã hội và môi trường, tôn trọng sự khác biệt, biết quan tâm tới người khác và cống hiến cho cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI